ΑρχικήΠρόγραμμα Οικονομικής Υιοθεσίας Στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΦΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα Οικονομικής Υιοθεσίας Στην Ελλάδα

.


Ο σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική στήριξη των οικογενειών ορφανών παιδιών των οποίων την επιμέλεια και την ουσιαστική κηδεμονία έχουν αναλάβει ο παππούς ή/και η γιαγιά τους και των ορφανών παιδιών από τον ένα γονέα που ο άλλος να είναι άνεργος.


.

Όροι – προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Τα παιδιά να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς, ηλικίας έως  16 ετών και να κατοικούν στο σπίτι του παππού ή/και της γιαγιάς . Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν την προσωρινή ή την οριστική κηδεμονία των παιδιών, τα παιδιά δεν απαιτείται να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς. Τα παιδιά να είναι ορφανά από τον ένα γονέα και ο άλλος να είναι άνεργος και τα εισοδήματά του να μην ξεπερνούν το ετήσιο επίδομα ανεργίας.

2. Οι δικαιούχοι του προγράμματος να έχουν περιορισμένα εισοδήματα. Ως ανώτατο όριο των εισοδημάτων τους, με βάση το οποίο δικαιούνται τη βοήθεια, ορίζεται το οικογενειακό εισόδημα που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη σύνταξη ή στο επίδομα ανεργίας.

3. Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης προκειμένου για το εν λόγω πρόγραμμα του θα συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, με σχολεία, και με άλλους φορείς.


Πρόγραμμα οικονομικής υιοθεσίας στην Ελλάδα.

 

Από τους παραπάνω φορείς και ιδίως από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων παρέχεται:

 • .Έκθεση– κοινωνικό ιστορικό για την οικογένεια του παιδιού.
 • Βεβαίωση ότι το ορφανό παιδί κατοικεί στο σπίτι της γιαγιάς ή του παππού, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια και φροντίδα του. Η βεβαίωση αυτή ζητείται, ανεξάρτητα αν υπάρχει και τυπική κηδεμονία.
 • Αντίγραφο της Δικαστικής απόφασης κηδεμονίας– επιμέλειας του παιδιού ή αντίγραφο της αίτησης προσωρινής επιμέλειας από Ειρηνοδικείο. Αν δεν υπάρχουν, πρέπει να παρασχεθεί βεβαίωση της κοινωνικής λειτουργού ότι ο παππούς ή η γιαγιά ασκούν ουσιαστική κηδεμονία.

Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του παιδιού.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα/γονέων.
 • Βεβαίωση φοίτησης των παιδιών από το σχολείο, γεγονός που αποτελεί και προϋπόθεση συνέχισης της βοήθειας.
 • Φορολογική δήλωση του κηδεμόνα.
 • Οποιαδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει τυχόν προβλήματα υγείας παιδιού– κηδεμόνα.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας κηδεμόνα.
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας για τα παιδιά που μένουν εκτός Αθήνας.

Πρόγραμμα Οικονομικής Υιοθεσίας στον κόσμο

 

4. Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα ίσο με 900 €. Το βοήθημα αυτό παρέχεται εφόσον βρεθούν δωρητές που θα αναλάβουν μέρος ή το σύνολο του βοηθήματος, προκειμένου να στηρίξουν το ορφανό παιδί.

Το βοήθημα θα δίνεται στο χέρι του δικαιούχου- κηδεμόνα σε τρεις ισόποσες δόσεις τον χρόνο.

5. Παρά το γεγονός ότι για τα προγράμματα του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης στην αλλοδαπή η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και δωρητή ήταν ο κανόνας, για το παρόν πρόγραμμα η άμεση επικοινωνία δεν είναι επιθυμητή.  Αυτό επιβάλλεται από ευνόητους λόγους ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και των δωρητών.

Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, οι φορείς και οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου δεσμεύονται να μην γίνονται γνωστά τα ονόματα της οικογενείας, των παιδιών και των δωρητών σε κανέναν άλλον πλην του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης.

Η ενδεχόμενη επικοινωνία του παιδιού με τον δωρητή πρέπει να γίνεται μέσω του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης, όπου λαμβάνεται πρόνοια για την διατήρηση της ανωνυμίας.

6. Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων, από οικογένειες ορφανών παιδιών δεν σημαίνει την αυτόματη ένταξη τους στο πρόγραμμα και δεν δημιουργεί αξίωση για παροχή του βοηθήματος. Αξίωση υπάρχει εφόσον έχει βρεθεί ο/η δωρητής.